septik

Joonised:

2-10 m³ septikud

PDFdwg_logo 1

15-50 m³ septikud

PDFdwg_logo 1

2 m³ septik + imbsüsteem

PDFdwg_logo 1

2 m³ septik + jk + imbsüsteem

PDFdwg_logo 1

2,5 m³ septik + imbsüsteem

PDFdwg_logo 1

2,5 m³ septik + jk + imbsüsteem

PDFdwg_logo 1

3 m³ septik + imbsüsteem

PDFdwg_logo 1

3 m³ septik + jk + imbsüsteem

PDFdwg_logo 1

4 m³ septik + imbsüsteem

PDFdwg_logo 1

4 m³ septik + jk + imbsüsteem

PDFdwg_logo 1

5 m³ septik + imbsüsteem

PDFdwg_logo 1

5 m³ septik + jk + imbsüsteem

PDFdwg_logo 1

2 m³ pumbaga septik + imbs.

PDFdwg_logo 1

2,5 m³ pumbaga septik + imbs.

PDFdwg_logo 1

3 m³ pumbaga septik + imbs.

PDFdwg_logo 1

3,5 m³ pumbaga septik + imbs.

PDFdwg_logo 1

4 m³ pumbaga septik + imbs.

PDFdwg_logo 1

5 m³ pumbaga septik + imbs.

PDFdwg_logo 1

Septikud

 

Kui puudub võimalus liituda üldkanalisatsiooniga on septik koos imb- või filtersüsteemiga üks praktilisemaid viise reovee puhastamiseks.
Nii nagu kõikidele reovee puhastussüsteemidele tuleb ka septiku paigaldamiseks taotleda kohalikult omavalitsuselt kooskõlastus. See puudutab nii uusehitisi kui ka olemasoleva kanalisatsiooni rekonstrueerimist.
Kui reoveepuhasti on õigesti projekteeritud ja paigaldatud, tähendab see peale puhta, müra ja lõhnavaba keskkonna ka väikeseid väljaminekuid, kuna süsteemi kasutusaeg on pikk ja hoolduskulud minimaalsed.
Fertili septikud vastavad igati keskkonnakaitse nõuetele ja on saanud akrediteeritud laboris CE märgistuse.
Olles kindlad oma toodete kvaliteedis pakume septikutele 10 a garantiid. Septikud on varustatud sertifikaatide ja paigaldus- ja hooldusjuhenditega.
Fertil OÜ pakub oma toodetele ka paigaldusteenust. Eramaja väliskanalisatsiooni lahenduse teostamine võtab reeglina aega 1 tööpäev ja sisaldab kopatöid koos kõigi vajaminevate materjalidega.

Septik on kolmekambriline mahuti, milles aeglaselt voolav vesi võimaldab veest raskematel osakestel settida mahuti põhja, kus toimub anaeroobne mikrobioloogiline lagunemine, misläbi sete osaliselt hüdrolüüsub. Kui heitvesi on läbinud kolm settekambrit on temast eraldunud hõljum ja sete, misjärel juhitakse vesi kas otse või läbi jaotuskaevu imbväljakule. Jaotukaevu kasutamine on vajalik, kui imbsüsteem paikneb septikust eemal.
Segaolmeveele mõeldud septiku maht peab olema vähemalt 500 liitrit elaniku kohta ja reovee viibeaeg septikus ei tohi olla alla kahe ööpäeva. Septikut tuleb tühjendada vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui kord aastas.
Juhul kui maapinna reljeef ei võimalda imbsüsteemi ehitada isevoolsena, varustatakse septik pumbaga, mis lööb heitvee kõrgemal asetsevasse jaotuskaevu, kust see omakorda imbtorudesse valgub.

Pumbaga septikut kasutatakse ka juhul, kui pole tagatud seadusest tulenev nõue, et immutustorust põhjaveeni peab jääma vähemalt 1,2 m. Sellisel juhul saab pinnase ajada muldesse ja tõsta selliselt imbväljakut.

Septik koos imbsüsteemiga
Imbsüsteemis toimub heitvee puhastamine killustikukihis ja seda ümbritsevas pinnasekihis. Pärast immutamist läbib vesi poorse pinnase kihi, mis on ideaalne elukeskkond orgaanilist ainet lagundavatele mikroorganismidele. Nii moodustub pinnasefilter, mille liiva-mullaosakeste ja killustiku ümber kasvab biokile, mis lagundab veest leiduvast ja õhust juurdesaadava hapniku abil tahked ainekübemed veeks ja süsinikdioksiidiks.

Juhul, kui pinnase vastuvõtuvõime on nõrk ja on olemas suubla, kuhu puhastatud vesi juhtida, on sobivaks lahenduseks septik koos filtersüsteemiga, mille kohta leiad infot siit.

Juhendid:
Septiku valik
Septikute ja imbsüsteemide paigaldus ning hooldus
Septiku toime

Normatiivaktid:
Veeseadus
Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded
Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse   juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed

EVS-EN 12566-1:2000
EVS-EN 12566-1:2000/A1:2004

 

Lisainfo ja hinnapakkumise saamiseks võta palun meiega ühendust vajutades allolevale lingile.

Võta ühendust meie professionaalidega, kes nõustavad teid tootevalikul.